Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉIS TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Fitfood védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait.

A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: Fit Food Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)

Cégjegyzékszám: 01-09-[383071]

Adószám: [29202359]-2-42

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Balaceanu Radu Andrei és Florin Ioan Scarlat ügyvezetők önállóan

E-mail:[email protected]

Web:https://www.frissbox.hu 

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

által a https://www.frissbox.hu weboldalon keresztül nyújtott ételrendelő és házhozszállítási szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevevői által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Vásárlóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

I.        Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II.        Egyéb fogalmak

Weboldal

https://www.frissbox.hu. domain alatt elérhető weboldal, melyen keresztül a Vásárlók információt szerezhetnek a Szolgáltatóról és a Szolgáltatásról, valamint igénybe is vehetik azt.

Szolgáltatás

Jelenti Weboldalon keresztül elérhető étel rendelési és házhozszállítási szolgáltatásokat

Vásárló

Jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltatás igénybevevőjét, a hírlevélre feliratkozó személyt és a Szolgáltatás igénybevevőjét

Regisztráció

A Weboldalon – egyes alább részletezett – személyes adatok megadásával elindított folyamat, mely során a Vásárló jelszóval védett, saját, személyes profilt hoz létre.

III.        Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Vásárló személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

 • Weboldalon történő böngészés
 • Regisztráció
 • A Szolgáltatás igénybevétele
 • Fizetés, számlázás
 • Ügyfélszolgálat
 • Chat asszisztens
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

IV.        Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Vásárló, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

IV.1.        Böngészés

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja A jogos érdek megnevezése Az adatkezelés időtartama

A Vásárló IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal és Szolgáltatás biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap

A Weboldalt a Vásárló szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Vásárló egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Vásárló megadja a címét. Ez a cím a Vásárló internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Vásárló a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Vásárló közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő - kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Vásárló IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Vásárló valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

IV.2.        Regisztráció

IV.2.1. Regisztráció e-mail címmel

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

[a]

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló e-mail címe A

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló által beállított jelszó

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló telefonszáma

A Vásárló azonosítása, a szállítás teljesítése, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló szállítási címe

A szállítás teljesítése

Hozzájárulás

A Regisztráció Vásárló általi törléséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig

A Szolgáltatás igénybevétele Regisztrációhoz kötött, azaz a Szolgáltatás igénybevételéhez a Vásárlónak Regisztráció útján saját felhasználói fiókot kell létrehoznia. Ehhez a fenti adatok megadása szükséges.

Fontos, hogy a Vásárló a regisztráció́ során megadott adataira – különösen jelszavára – vigyázzon. Ezen adatok védelme a Vásárló felelőssége is, amelyek Vásárló által történő elvesztéséért vagy illetéktelenekhez való́ kerüléséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A regisztrációt követően a Vásárló kötelessége a Szolgáltató felé jelezni, amennyiben fiókjának biztonsága sérült vagy a bejelentkezéshez szükséges adatai veszélybe kerültek.

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Regisztrációt követően a felhasználói fiókjában megadja szállítási címét. Ezen adat megadása azonban nem feltétele a Regisztrációnak, megadásuk opcionális, illetve kizárólag kényelmi funkciót tölt be, így a Vásárlónak, amennyiben ezeket az adatokat megadja, úgy egy későbbi rendelés során már nem kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania. Az adatokat ebben az esetben a Vásárló hozzájárulása alapján kezeljük, illetve megrendelés leadása esetén szerződés teljesítése érdelében, melyről az alábbi IV.3. pontban lesz szó. A hozzájárulás bármikor visszavonható a felhasználói fiókon belül, a “Fiókom” ezen belül “Szállítási címek” menüben a cím mellett szereplő szemeteskuka ikonra kattintással. A Vásárló az opcionálisan megadott adatokat szerkesztheti is, illetve megadhat egyszerre több Címzettet és szállítási címet.

IV.2.2. Regisztráció Facebook fiókkal

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

A Vásárló profilképe

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása

Hozzájárulás

[b]

A felhasználói fiók létrehozásáig

A Vásárló e-mail címe A

A Vásárló azonosítása, Vásárlói fiók létrehozása, kapcsolattartás

Szerződés teljesítése

A Regisztráció Vásárló általi törléséig

IV.3.        A Szolgáltatás igénybevétele

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A Vásárló azonosítása, szállításhoz / átvételhez szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szállítást / átvételt követő 1 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban

A Vásárló e-mail címe

A Vásárló részére visszaigazolás, a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás küldése

Szerződés teljesítése

A visszaigazolás kiküldéséig

A Vásárló telefonszáma  

A Vásárló azonosítása, a szállítás teljesítése

Szerződés teljesítése

A szállítás teljesítéséig

A Vásárló szállítási címe

A Vásárló azonosítása, a szállítás teljesítése

Szerződés teljesítése

A szállítást / átvételt követő 1 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban

A Vásárló által meghatározott kiszállítási időszak

A szállítás teljesítésem a Vásárló preferenciainak figyelembevétele

Szerződés teljesítése

A szállítást / átvételt követő 1 évig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:163. § (2) bekezdésével összhangban

Amennyiben a Vásárló terméket rendel a Weboldalon keresztül, úgy ahhoz, hogy a megrendelést a Szolgáltató teljesíteni tudja, a fenti adatok megadása szükséges.

A Vásárló vezeték és keresztnevének megdása a Vásárló azonosítását szolgálja.

A Vásárló e-mail címét a Szolgáltató a megrendelés teljesítésével kapcsolatban abból a célból kezeli, hogy részére visszaigazolást küldjön arról, hogy az adott megrendelést fogadta, illetve egyéb a megrendelést érintő értesítést küldjön részére.

A Vásárló szállítási címének kezelése azt a célt szolgálja, hogy az ételek kiszállítását végző futár eljuttathassa hozzá a megrendelt terméke(ke)t.

A Vásárló telefonszámának megadása azt a célt szolgálja, hogy a Szolgáltató részéről kiszállítást végző személy a Vásárlóval a kiszállítás teljesítése érdekében – amennyiben szükségessé válik – gyors kapcsolatfelvételt eszközöljön.

IV.4.        Fizetés, számlázás

IV.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevételéért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték- és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig, illetve a Vásárló által kért törlésig (anonimizálásig)

A Vásárló vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig, illetve a Vásárló által kért törlésig (anonimizálásig)

A Szolgáltató a Szolgáltatást elsősorban természetes személyek részére nyújtja. Amennyiben a Vásárló az ellenértékről szóló számlát valamilyen jogi személy nevére kéri, úgy a fenti személyes adatok megadása szükséges.

A Szolgáltató a Vásárló által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címét személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. [email protected]élda.hu vagy [email protected]) formátumú, úgy a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevének megadásához, valamint amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy ennek megadásához a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Vásárló feladata.

IV.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vásárló szállítási címe / számlázási címe

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Vásárló e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Vásárlóval való kapcsolattartás

Jogi kötelezettség teljesítése

A szerződés megszűnéséig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

IV.5.        Ügyfélszolgálat

A Vásárlók részére történő információ nyújtása, illetve jogaik (kellékszavatosság, panaszügyintézés) érvényesítése érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen keresztül kezeljük.

IV.5.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatót a [email protected]  e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése szükséges:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték- és keresztneve

A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Vásárló e-mail címe

A Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

IV.5.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben a Vásárló telefonon keresi meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatát, vagy amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálata visszahívja a Vásárlót, akkor a telefonbeszélgetés elején a Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése, minőségbiztosítás

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Vásárló telefonszáma

Vásárló azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

IV.6.        Chat asszisztens

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló vezeték és keresztneve

A Vásárló részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

A Vásárló e-mail címe

A Vásárló részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

A Vásárló telefonszáma

A Vásárló részére a Szolgáltatással kapcsolatos technikai segítségnyújtás

Hozzájárulás

A technikai segítségnyújtás folyamatának lezárásáig

Amennyiben a Vásárlónak a Szolgáltatással kapcsolatosan technikai segítségnyújtásra van szüksége, úgy lehetősége van a Weboldalon beépített chat asszisztens útján segítséget kérni a Szolgáltatótól. Amennyiben a chat asszisztens használata útján a Szolgáltató munkatársai a Vásárló kérdésére nem tud azonnali választ nyújtani vagy a válaszra e-mail üzenet formájában is szüksége van, úgy a Szolgáltatónak szüksége van a Vásárló e-mail címére, amelyre a felmerült kérdésével kapcsolatos választ kapni szeretné. Az e-mail címének megadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikai segítségnyújtással kapcsolatosan, annak lezárultáig az e-mail címét kezelje. Amennyiben a Vásárló szóban, telefonhívás útján szeretne kérdésére választ kapni, úgy a telefonszámát is megadhatja a chat asszisztensen keresztül. Ilyen esetben a Szolgáltató munkatársa a megadott telefonszámon keresi fel a Vásárlót. A telefonszámának megadásával a Vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a technikai segítségnyújtással kapcsolatosan, annak befejeztéig a telefonszámát kezelje.

A Szolgáltató kéri a Vásárlót, hogy a fentieken túlmenően, főképpen, ha azt a Szolgáltató kifejezetten nem kéri, semmilyen egyéb személyes adatot nem bocsásson a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató a Vásárló által kéretlenül rendelkezésére bocsátott személyes adatokat haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli és az ilyen módon tudomására jutott adatokért semmilyen felelősséget nem vállal.

IV.7.        Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama

A Vásárló e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Vásárló részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig

A Vásárlónak a Weboldalon több helyen lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Vásárló kifejezett hozzájárulása alapján a Vásárló e-mail címét kezeli addig, amíg a Vásárló a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat.

V.        Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Vásárlói Weboldal, illetve a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Vásárló be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Vásárló állított be magának a Weboldalon.

A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:

VI.        Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Vásárló hozzájárulása, úgy a Vásárlót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a [email protected] e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VII.        Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk.

VIII.        Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a(z)  [email protected] e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:


a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

IX.        Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

IX.1. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Vásárló számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, úgy a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: [email protected] 
 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

        (a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.  

IX.3. Fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárlóinak, hogy fizetési kötelezettségüket a Barion Payments szolgáltatáson keresztül bankkártyával rendezzék. Ebben az esetben a fizetési szolgáltatás nyújtója:

 • Cégnév: Barion Payments Zrt.
 • Cégjegyzék szám: 01-10-048552
 • Székhely:1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. Ép. 5. em. 5.
 • Adószám: 25353192243
 • Képviseli: Kiss Sándor
 • E-mail cím: [email protected]

        (a továbbiakban: „Barion”)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

A Szolgáltató a Vásárló fizetési adatait nem kezeli, azokat a Vásárló a Barion oldalára történő átirányítást követően adja meg a Barion rendszerében. A Szolgáltató csupán ahhoz szükséges adatokhoz jut hozzá, melyek a Vásárló által teljesített fizetés beazonosításához szükségesek.

.https://www.barion.com/en/general-terms/

IX.5. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató részére könyvelési feladatokat teljesítő alábbi társaság részére:

IX.4.1. Meyer & Levinson Kft.

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076
 • Adószám: 14398209-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: [email protected] 

IX.4.2. Meyer & Levinson Accounting Kft.

 • Cégnév: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027
 • Adószám: 14964303-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: [email protected] 

IX.6. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail elnevezésű szolgáltatását használja.

 • Cégnév: Google Ireland Ltd
 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
 • Nyilvántartási szám: 368047
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország

        (a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot úgy az az SCC magatartási szabályainak történő alávetés következtében megfelelő, a GDPR rendelkezéseivel összhangban álló védelmet biztosít. Erről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks 

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

IX.7.        Igényérvényesítéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató valamilyen jogos igényét kívánja érvényesíteni, úgy előfordulhat, hogy olyan iratokat, dokumentumok továbbít, melyek személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató igényérvényesítés céljából jogosult jogi képviselő, hatóság vagy bíróság részére az igényérvényesítés céljából személyes adatok továbbítására.

X.        Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram, YouTube

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

XI.        Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó • következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

XII.        Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti IV. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

XIII.        Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Vásárlókat is tájékoztatjuk róla.

XIV.        Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  

XV.        Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Vásárlót is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XVI.        Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket a(z) [email protected] e-mail címen, a __+36706122557 telefonszámon vagy levélben a 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet) alatti címen.

A Vásárló a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Vásárló jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: [email protected] 
Honlap: https://www.naih.hu/  

[a]Amúgy nem lehet törölni a regisztrációt a fiókban

[b]Ez ugyan automata feature, hogy behúzza a profilképet, de ha tényleg így is van, akkor azt mihamarbb törölni kéne vagy ha lehet ezen állítani, bár asszem nem lehet, akkor a profilképet ki kéne venni